Umieszczanie obligatariuszy w spisie wierzytelności

Nadzorca sądowy umieszcza w spisie wierzytelności obligatariuszy łącznie, wskazując sumę: 1) nominalną nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji; 2) obligacji oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W spisie wierzytelności wymienia się składniki majątku emitenta, na których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe praw obligatariuszy, i wskazuje, w jakiej wysokości obligatariusze prawdopodobnie nie zostaną zaspokojeni z przedmiotu zabezpieczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami