Zwolnienie cesji praw na Bank

Uprzejmie informujemy, iż aktualnie skierowany został do Banku wniosek z prośbą o wyrażenie przez Bank zgody na rozwiązanie umowy cesji praw z ubezpieczenia. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi potwierdzającej, że cesja praw wygasła, skierowane zostanie do Towarzystwa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia. Oczekiwać będziemy na realizację dyspozycji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami